Dopisz dłużnika

Do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych dłużnik może zostać dopisany przez sąd z urzędu lub na wniosek wierzyciela.

Na mocy art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych sąd z urzędu wpisuje:

 1. osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został prawomocnie oddalony, ponieważ majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania;
 2. osoby fizyczne jeżeli umorzono prowadzoną przeciw nim egzekucję, gdyż z egzekucji nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucyjnych;

  W sytuacji określonej w punkcie 2 komornik prowadzący egzekucję zobowiązany jest przekazać do Sądu Rejestrowego odpis postanowienia o umorzeniu egzekucji zgodnie z art. 41 pkt 5 i art. 45 ust. 3 w związku z art. 21 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym celem wpisania dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. W razie nie dokonania przez komornika tej czynności, możesz złożyć stosowny wniosek o dopełnienie wynikającego z ustawy obowiązku.

  Do pobrania wzór wniosku: format doc format pdf

 3. wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony, ponieważ majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania;
 4. dłużników, którzy zostali zobowiązani do sądowego wyjawienia majątku;

  Do pobrania wzór wniosku o wyjawienie majątku: format doc format pdf

  Wniosek o wyjawienie majątku możesz złożyć jeśli:

  1. po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwiesz dłużnika do zapłaty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i po upływie 14 dni nie ureguluje on wskazanej w wezwaniu należności (art. 913 § 2 ust. 1 k.p.c.)

   Do pobrania wzór wezwania: format doc format pdf

  2. egzekucja prowadzona przeciw dłużnikowi jest bezskuteczna lub nie rokuje zaspokojenia Twojego roszczenia (art. 913 § 2 ust. 2 k.p.c.)

  Wniosek należy złożyć do sądu właściwego według miejsca zamieszkania dłużnika.
  Opłata od wniosku o wyjawienie majątku wynosi 40 zł.

 5. osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;

  Do pobrania wzór wniosku o pozbawienie prawa prowadzenia działalności i pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego: format doc format pdf

  Wniosek o pozbawienie prawa prowadzenia działalności i pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego możesz złożyć w stosunku do osoby, która:

  1. będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości,
  2. po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg handlowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, do których wydania lub wskazania była zobowiązana z mocy ustawy,
  3. po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości,
  4. jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.

  Wniosek taki musi zostać złożony w odpowiednim terminie:

  1. 1 rok od dnia umorzenia lub zakończenia postępowania upadłościowego lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub
  2. 3 lata od dnia, w którym dłużnik obowiązany był złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

  Wniosek należy złożyć do sądu właściwego do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości dłużnika.
  Opłata od wniosku wynosi 100 zł

 6. dłużników alimentacyjnych, u których powstała zaległość na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

  Do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych wpisuje się również na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie uregulował stwierdzonej tytułem wykonawczym należności.

  Z wnioskiem o wpis może wystąpić także każdy wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy przeciwko osobie fizycznej, jeżeli dłużnik w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie uregulował należności stwierdzonej tytułem wykonawczym (art. 56 ustawy o KRS). W tym przypadku należy jednak wnieść opłatę sądową w wysokości 300 zł.

  Do pobrania formularz urzędowy wniosku o wpis do RDN: format rtf
  Do pobrania uzupełniony formularz urzędowy wniosku o wpis do RDN: format rtf