Regulamin świadczenia usług i korzystania drogą elektroniczną z serwisu KRDN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.krdn.pl (dalej jako: „Serwis”, „KRDN”, „Serwis KRDN” lub „Serwis internetowy”).
 2. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każdy podmiot korzystający z usług KRDN.
 3. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu KRDN.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi polegające w szczególności na udostępnianiu informacji jawnych pochodzących z  Krajowego Rejestru Sądowego w tym informacji o osobach fizycznych i prawnych;
 2. Administrator udostępnia płatnie informacje i raporty, a także oferuje możliwość monitorowania danego podmiotu oraz zamówienia usługi przygotowania wniosków o wyjawienie majątku lub pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego.
 3. Usługa monitorowania świadczona będzie poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z tej usługi poprzez użycie odpowiedniej opcji dostępnej na stronach Serwisu.
 4. Pozyskane informacje pozostają do wglądu Użytkownika bezpłatnie, za pomocą dostępnej w serwisie historii wyszukiwań.

§ 3. ZASADY DOSTĘPU DO SERWISU I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dostęp do części Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków i dostęp ten nie jest zależny od rejestracji w ramach Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo udostępnienia wybranych Usług Serwisu dla Użytkowników, którzy spełniają określone warunki.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań aby zapewnić prawidłowe działanie Serwisu oraz zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu.
 4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarki internetowej (np. MS Internet Explorer 7 lub wyższej ).
  2. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania odczytującego pliki PDF
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające ze sprzętu komputerowego, z jakiego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi prawidłowe korzystanie z Serwisu.

§ 4. OGÓLNE ZASADY KOSZYSTANIA Z SERWISU I USŁUG

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem oraz celami Serwisu, a także w sposób, który nie narusza praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (spam); wielokrotna rejestracja w  Serwisie; podejmowanie czynności mających na celu poznanie haseł innych Użytkowników,
  3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do powielania, modyfikacji oprogramowania, ingerowania w zapis informatyczny oraz najmu, dzierżawy lub innych form przekazywania Serwisu internetowego wraz z zawartymi w nim danymi. Użytkownik nie może również udostępniać Serwisu internetowego lub zawartych w nim danych z serwerów ftp, http, na stronach internetowych oraz za pośrednictwem innych mechanizmów i urządzeń, za pomocą których zawartość serwisu lub jego elementy byłyby dostępne dla osób innych niż Użytkownik.
 4. Użytkownik nie może korzystać z usług Serwisu:
  1. w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
  2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego przewidzianego w  przepisach prawa,
  3. w sposób godzący w integralność Serwisu lub systemu informatycznego KRDN
  4. wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz obowiązującego prawa.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika a także za przerwy w funkcjonowaniu serwisu wynikłe z przyczyn technicznych oraz za inne okoliczności niezależne od administratora.
 6. Korzystanie z portalu jest bezpłatne z wyłączeniem funkcjonalności usługi płatnej i treści płatnych, które wymagają uiszczenia określonej opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na portalu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w ramach rozwoju portalu kolejnych produktów płatnych a także zmiany cen. Korzystanie z opcji płatnych jest dobrowolne, w przypadku zmiany cen zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o takim fakcie z minimum jednodniowy wyprzedzeniem przez informację na stronach serwisu.
 8. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia § 4 ust. 2-4 niniejszego regulaminu, Administrator ma prawo zablokować jego konto. Może również podjąć działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku powyższymi czynami szkody.
 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu przy pomocy ważnego loginu i hasła.
 10. Administratorowi przysługują wszelkie prawa, z wyszczególnieniem praw autorskich do Serwisu KRDN oraz do struktury baz danych w nim zawartych. Serwis oraz wchodzące w jego skład oprogramowanie wraz z dokumentacją jak również dane są chronione przepisami prawa polskiego oraz przepisami konwencji międzynarodowych.

§ 5. REJESTRACJA W KRDN

 1. W celu otrzymania indywidualnego loginu i hasła do Serwisu KRDN niezbędna jest wcześniejsza rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz jego akceptacji.
 3. Warunkiem rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

§ 6. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 2. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, a także gdy:
  1. Użytkownik podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane fałszywe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa innych osób
  2. Administrator wypowiedział Użytkownikowi umowę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialny był Użytkownik,
  3. zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z jej charakterem i przeznaczeniem,
  4. zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą Usług świadczonych przez Administratora wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne,
  5. Użytkownik korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z jej rzeczywistym przeznaczeniem.
 3. Podmiot, który nie ma prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Usługodawcę.
 4. Usługodawcę zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zaprzestania, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu bez wcześniejszej konieczności uprzedzania Użytkowników.

§ 7. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator nadzoruje funkcjonowanie KRDN, zapewniając jego prawidłowe działanie. Jednakże ze względu na specyfikę usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet Administrator nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu, jak również jego bezusterkowego i szybkiego funkcjonowania.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika ograniczona jest do wysokości kwoty, jaką Użytkownik uiścił na poczet korzystania ze świadczonych Usług.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie pozyskanych Serwisu danych do celów nie zgodnych z obowiązującymi użytkownika przepisami prawa.
 4. Administrator nie udziela informacji ani nie ujawnia źródła pochodzenia danych dostarczanych użytkownikom serwisu.
 5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych płatnie lub bezpłatnie za pośrednictwem portalu a w szczególności za konsekwencji podjętych na ich podstawie decyzji oraz działań.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie użytkownika wynikających z korzystania z portalu lub brakiem takiej możliwości w szczególności utraty danych użytkownika, opóźnienia w przesłaniu danych spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w funkcjonowaniu portalu.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z wystąpienie jakichkolwiek działań mających na celu naruszenie ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa w szczególności administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika.
 8. Wszystkie dane udostępnione użytkownikom są aktualne w danym (określonym) czasie na przykład na czas przesłania zapytania lub generowania raportu, administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych w innym czasie.

§ 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE

 1. Informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, przetwarzane są przez Administratora w celu świadczenia przez niego Usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, może także je modyfikować, poprawiać, i uaktualniać. Użytkownik ma także prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu lub Usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane przez Administratora innym podmiotom.
 4. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji wiązanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu upewnienia, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawny login i przyporządkowane mu hasło.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjnych przesyłanych droga elektroniczną na adres email podany podczas rejestracji oraz przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych do celów kontaktu przez Administratora.

§ 9. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy składać na adres e-mail reklamacje@krdn.pl, wskazany w Regulaminie.
 2. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z nieodpowiednim działaniem Serwisu, powinna zawierać:
  1. dane Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. przedmiot i przyczynę reklamacji,
  3. uzasadnienie składanej reklamacji
 3. Reklamację użytkownika rozpatruje Usługodawca.

§ 10. POLITYKA ZWROTÓW

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty za wykupioną usługę w przypadku, gdy nie skorzystał z niej lub nie rozpoczął korzystania z wykupionego pakietu hurtowego.
 2. Użytkownik może złożyć żądanie zwrotu opłaty za usługę poprzez kontakt z naszym działem obsługi klienta. Żądanie zwrotu winno zawierać identyfikujące dane użytkownika oraz informacje dotyczące usługi, której dotyczy zwrot.
 3. Po otrzymaniu żądania zwrotu przeprowadzamy dokładną weryfikację, aby potwierdzić, że użytkownik faktycznie nie skorzystał z usługi.
 4. Po potwierdzeniu braku korzystania z usługi przez użytkownika, dokonujemy zwrotu opłaty na konto użytkownika w możliwie najkrótszym czasie.
 5. Polityka zwrotów nie obejmuje przypadków, gdy użytkownik korzystał z zakupionej usługi cyfrowej w jakikolwiek sposób.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.krdn.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie przy zawieraniu umów z Usługodawcą.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub jego części w dowolnym momencie, m.in. w przypadkach:
  1. zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mogących mieć wpływ na określone Regulaminem uprawnienia i zobowiązania stron,
  2. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług,
  3. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia Usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
  4. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Administratora, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie Serwisu www.krdn.pl, o ile Użytkownik, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią zmian, poprzez upublicznienie nowego regulaminu na łamach Serwisu nie zrezygnował z użytkowania Serwisu.
 4. Właścicielem Serwisu i jego Administratorem jest spółka pod firmą ICON LAND LLC, z siedzibą w 3901 NW 79th Ave Suite 245 #1733, Miami 33166, USA,
  Tax ID: 85-1908138.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa właściwe dla siedziby Administratora.
 6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz o Usługach oferowanych za pośrednictwem Serwisu na jego stronie internetowej.
 8. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie i zakresie