Zakaz prowadzenia działalności

Jeżeli dłużnik nie uregulował Twojej należności masz prawo złożyć w stosunku do niego wniosek o pozbawienie prawa prowadzenia działalności i pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego.

Wniosek taki możesz złożyć w stosunku do osoby, która:

  1. będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości,
  2. po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg handlowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, do których wydania lub wskazania była zobowiązana z mocy ustawy,
  3. po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości,
  4. jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.

Wniosek taki musi zostać złożony w odpowiednim terminie:

  1. 1 rok od dnia umorzenia lub zakończenia postępowania upadłościowego lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub
  2. 3 lata od dnia, w którym dłużnik obowiązany był złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek należy złożyć do sądu właściwego do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości dłużnika a opłata od wniosku wynosi 100 zł

Do pobrania wzór wniosku o pozbawienie prawa prowadzenia działalności i pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego: format doc format pdf

Ponadto na mocy art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dłużników, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia działalności i pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego sąd z urzędu wpisuje do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.