Zastosowania prawne i procesowe

Informacje zawarte w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych mają szeroki zakres zastosowań, przede wszystkim w postępowaniach procesowych związanych z dochodzeniem roszczeń. Dowód uzyskany dzięki KRDN może przesądzić o wyniku postępowania zarówno w procesie cywilnym jak i karnym. Ponadto informacje dotyczące dłużnika uzyskane w wyniku sprawdzenia w KRDN pozwalają na zastosowanie właściwej strategii dochodzenia roszczenia i istotne ograniczenie kosztów z tym związanych.

Przykłady zastosowań:

 • sprawdzenie przed wszczęciem procedury dochodzenia roszczenia na drodze cywilnej czy dłużnik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych eliminuje ryzyko podjęcia nietrafionych działań i poniesienia zbędnych kosztów;
 • jeżeli dłużnik nie uregulował należności za zakupiony towar lub wykonaną usługę, a w momencie dokonania transakcji lub zawarcia umowy był już wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, odpis pełny lub aktualny z rejestru jako dowód na tę okoliczność może przesądzić o jego odpowiedzialności karnej z art. 286 § 1 k.k.;
 • jeżeli dłużnik dokonał rozporządzenia swoim majątkiem celem uniknięcia spłaty zobowiązań, a był już wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, informacje zawarte w rejestrze mogą posłużyć do udowodnienia przesłanek określonych w art. 527 k.c. niezbędnych do uznania bezskuteczności tych czynności względem wierzyciela;
 • w sytuacji gdy podstawą wpisu dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych było postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji ze względu na jej bezskuteczność, odpis aktualny z rejestru jako dowód na tę okoliczność może znaleźć zastosowanie przy zaliczeniu kwoty tej wierzytelności w koszty uzyskania przychodu stosownie do treści art. 23 u.p.d.o.f.

Przykładowe dokumenty:

 • przykład odpisu aktualnego z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (podstawa wpisu: oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości wobec braku wystarczającego majątku na pokrycie kosztów postępowania)

  Do pobrania: format pdf

 • przykład odpisu aktualnego z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (podstawa wpisu: zobowiązanie dłużnika do wyjawienia majątku w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu egzekucyjnym)

  Do pobrania: format pdf

 • przykładowy odpis pełny z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

  Do pobrania: format pdf

 • przykładowa informacja - odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia, że określona osoba nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

  Do pobrania: format pdf