O rejestrze KRDN

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych jest instytucją państwową utworzoną w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów ustawy z dn. 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. nr 17, poz. 209 z późn. zm.) Regulacje dotyczące Rejestru Dłużników Niewypłacalnych obejmują przepisy od art. 55 do art. 60 przywołanej ustawy.

Ustanowienie Rejestru Dłużników Niewypłacalnych jest odpowiedzią ustawodawcy na potrzebę wprowadzenia instrumentów, które służyć będą uwiarygodnieniu obrotu gospodarczego oraz zabezpieczą firmy, przedsiębiorców i obywateli przed nieuczciwymi i niewypłacalnymi osobami.

Do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, na mocy art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym sąd z urzędu wpisuje:

  1. osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został prawomocnie oddalony, ponieważ majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania;
  2. osoby fizyczne jeżeli umorzono prowadzoną przeciw nim egzekucję, gdyż z egzekucji nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucyjnych;
  3. wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony, ponieważ majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania;
  4. dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku;
  5. osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;
  6. dłużników alimentacyjnych, u których powstała zaległość na okres dłuższy niż 6 miesięcy;

Do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych wpisuje się również na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie uregulował stwierdzonej tytułem wykonawczym należności.

Z wnioskiem o wpis może wystąpić także każdy wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy przeciwko osobie fizycznej, jeżeli dłużnik w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

Wpisy w rejestrze podlegają wykreśleniu albo z urzędu, albo na wniosek. Wpisy dokonane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z urzędu po upływie 10 lat od dnia dokonania wpisu. Sąd rejestrowy wykreśla również wpisy w rejestrze na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.