Wyjawienie majątku

Jeżeli uzyskałeś tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi a Twoja należność nie została uregulowana możesz wystąpić do sądu z wnioskiem o zobowiązanie dłużnika do wyjawienia majątku.

Sad zobowiązuje dłużnika pod rygorem odpowiedzialności karnej do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca gdzie się znajdują.

Wniosek o wyjawienie majątku możesz złożyć jeśli:

  1. po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwiesz dłużnika do zapłaty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i po upływie 14 dni nie ureguluje on wskazanej w wezwaniu należności (art. 913 § 2 pkt 1 k.p.c.)
    Do pobrania wzór wezwania: format doc format pdf
  2. egzekucja prowadzona przeciw dłużnikowi jest bezskuteczna lub nie rokuje zaspokojenia Twojego roszczenia (art. 913 § 2 pkt 2 k.p.c.)
    Do pobrania wzór wniosku o wyjawienie majątku: format doc format pdf

Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Opłata od wniosku o wyjawienie majątku wynosi 40 zł.

Istotną okolicznością dotyczącą wniosku o wyjawienie majątku jest możliwość zastosowania przez Sąd wobec dłużnika środków przymusu. Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na rozprawę lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie sąd może skazać go na grzywnę, nakazać przymusowe doprowadzenie lub aresztowanie.

Ponadto na mocy art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dłużników, którzy zostali zobowiązani do sądowego wyjawienia majątku sąd z urzędu wpisuje do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.